CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2023
Hiệp Thạnh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng In trang
29/09/2021 10:09 SA

Hiệp Thạnh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Song song với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; những năm qua, Đảng ủy xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng) luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; cán bộ, đảng viên gương mẫu, kỷ cương, nề nếp trong thực hiện công việc. 

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Hiệp Thạnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm, Đảng ủy xã chỉ đạo Khối Dân vận, MTTQ xã, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, phân công các đảng ủy viên tăng cường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc; thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện; 100% cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 gắn với những phần việc cụ thể theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công. 

 

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức tiếp tục được Đảng ủy xã Hiệp Thạnh quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện nghị quyết đã được tiến hành một cách nghiêm túc. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, công khai và đúng quy trình, nhất là trong công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ. Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ xã, thôn để kịp thời kiện toàn, bổ sung cán bộ chủ chốt. Chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bổ nhiệm.

 

Đảng ủy xã cũng đã ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở, công tác phát triển đảng viên được tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã cử 4 đồng chí cán bộ UBND xã tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị, kết nạp được 61 đảng viên mới, lập danh sách cử 111 quần chúng ưu tú tham gia các lớp học lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. 

 

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị cơ sở. Năm 2015, toàn Đảng bộ có 13 chi bộ với 339 đảng viên, năm 2019 Đảng ủy quyết định thành lập Chi bộ Công an xã. Đến nay, toàn Đảng bộ có 14 chi bộ trực thuộc với hơn 400 đảng viên, 11 chi bộ có chi ủy. 

 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng cũng được Đảng ủy xã Hiệp Thạnh quan tâm thực hiện. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân được thực hiện, thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và truyền thống cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, bám sát theo chủ đề theo từng năm.

 

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cũng được Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm. Qua kiểm tra, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 7 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ có đảng viên vi phạm lập hồ sơ và ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên vi phạm bằng hình thức khiển trách. 

 

Qua quá trình thực hiện việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên ở Hiệp Thạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế - xã hội từng bước phát triển, đạt mục tiêu đã đề ra; quốc phòng - an ninh được giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

 

ĐỨC TÚ

Nguồn: http://baolamdong.vn

Lượt xem: 426
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000248777
  • Đang online: 19
  • Trong tuần: 1.316
  • Trong tháng: 12.034
  • Trong năm: 26.177