ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
108/KH/HU
13/01/2023
Lê Hồng Khánh
Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
107/KH/HU 13/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
108/KH/HU 13/01/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
105/KH/HU 11/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" trên địa bàn huyện Đức Trọng
97/KH/HU 05/12/2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
96/KH/HU 01/12/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
95/KH/HU 28/11/2022 Kế hoạch Tuyên truyền Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "về việc thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"
94/KH/HU 24/11/2022 Kế hoạch Tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
93/KH/HU 18/11/2022 Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
91/KH/HU 07/11/2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
85/KH/HU 13/09/2022 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000478739
  •  Đang online: 13
  •  Trong tuần: 4.591
  •  Trong tháng: 25.898
  •  Trong năm: 152.139