CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2023
218/-BC/HU
01/11/2022
Lê Hồng Khánh
Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
200/-BC/HU 29/09/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng"
198/-BC/HU 27/09/2022 Báo cáo V/v Tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2020-2025. Thời điểm tháng 9 năm 2022
193/-BC/HU 15/09/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới
192/-BC/HU 31/08/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"
183/-BC/HU 05/08/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới"
184/-BC/HU 05/08/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Về công tác dân số trong tình hình mới"
180/-BC/HU 02/08/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
168/-BC/HU 04/07/2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
167/-BC/HU 01/07/2022 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
164/-BC/HU 29/06/2022 Báo cáo Sơ kết 03 năm việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị " Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền"
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000248734
  • Đang online: 35
  • Trong tuần: 1.273
  • Trong tháng: 11.991
  • Trong năm: 26.134